دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهدی   سخا

پست الکترونیکی : sakha.m@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : دامپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز

دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم درمانگاهی

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383-02-01

مهدی سخا

مهدی سخا

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^